Spring naar de inhoud

Privacyverklaring – www.computercheckpoint.be

De website www.computercheckpoint.be (hierna de “Website”) en de webshop van Computer Checkpoint die via de Website toegankelijk is (hierna de “Webshop”) biedt haar bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk de “Klant”) de mogelijkheid om algemene informatie in te winnen over de onderneming en de producten en diensten die ze aanbiedt, alsook om producten uit de Webshop online aan te kopen.
De Website en de Webshop worden uitgebaat door de onderneming Computer Checkpoint CV, waarnaar we hierna verwijzen als “Computer Checkpoint“, “wij“, of “ons“. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1090, 9051 Gent. Ons ondernemings- en BTW-nummer is BE(0)443.461.630. U kan ons ook een e-mail sturen via het e-mailadres privacy@eccp.be of telefonisch contact met ons opnemen op +32(0)9 329 32 31.

Computer Checkpoint hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We willen u op de meest transparante manier informeren over onze verwerkingsactiviteiten en uw rechten dienaangaande. Met dit doel voor ogen vindt u hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, daaronder verder aangevuld met meer uitgebreide informatie. In geval van verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

Gelieve te noteren dat de toegang tot en het gebruik van de Website en Webshop ook onderworpen is aan onze Algemene Voorwaarden en onze Cookieverklaring. Deze vormen één enkel juridisch instrument (de “Voorwaarden“) dat van toepassing is wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt en op elke bestelling die geplaatst wordt door een gebruiker van de Webshop.

1. KORTE SAMENVATTING

 • Computer Checkpoint verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De meeste daarvan zijn vereist om uw vraag te beantwoorden, u van dienst te zijn, een contract uit te voeren en te beheren en om u promotionele materialen te bezorgen. In beperkte gevallen verwerken wij ook gegevens buiten die gevallen (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden om onze diensten te verbeteren).
 • Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden die u niet redelijkerwijs kan verwachten, verkopen uw gegevens niet door, enz.
 • Wij delen gegevens in principe niet met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden.
 • De privacywetgeving kent een individu, binnen bepaalde voorwaarden, allerhande rechten toe. Wij willen het uitoefenen van uw rechten faciliteren en u kan ons op diverse manieren contacteren. Wij zullen prompt gevolg geven aan uw vragen.

 

2. ALGEMEEN

Deze Privacyverklaring informeert je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer je de Website bezoekt en de Webshop gebruikt. Wij hechten daarbij het grootste belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Computer Checkpoint, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).

De Privacyverklaring is van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de Website en de Webshop en door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met de verwerkingsactiviteiten zoals in deze Privacyverklaring beschreven.

Alvorens een bestelling te plaatsen dien je te verklaren kennis genomen te hebben van deze Privacyverklaring, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan. Indien je deze Privacyverklaring of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de Website en/of de Webshop niet te gebruiken. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bij jouw gebruik van de Website en/of de Webshop is steeds de laatste versie van de Privacyverklaring van toepassing. Wij raden je dan ook aan om telkens de Privacyverklaring na te kijken.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE VERWERKT?

Bij het gebruik van de Website en/of de Webshop worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vind je daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover je binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.

1. Wij dienen sommige verwerkingen van uw gegevens uit te voeren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

 • Zo kan je je registreren en een account aanmaken op de Website. Om dit registratieproces te vervolledigen hebben we uiteraard een aantal gegevens nodig van jou, zoals je e-mail adres en andere gegevens.
 • Zo ook dienen wij bepaalde gegevens te registreren bij een bestelling zodat wij jouw bestelling kunnen leveren zoals overeengekomen en om klantenbeheer en -opvolging mogelijk te maken (denk bv. aan gegevens inzake levering, betaalgegevens, facturatiegegevens, naam, contactgegevens, BTW-nummer).
 • We gebruiken je gegevens ook om je belangrijke informatie over de overeenkomst te sturen, zoals een bestellingsbevestiging, dan wel gegevens die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de gevraagde dienst (denk bv. aan gegevens inzake technische aansluiting, (slimme) meet- en verbruiksgegevens, woningkenmerken, enz.).
 • Daarnaast stellen we ook jouw historiek ter beschikking in je persoonlijke account zodat wij de door jou gewenste functionaliteit van je account kunnen leveren. Daarin kan je je persoonlijke gegevens opslaan (en ook aanpassen), kan je je historiek raadplegen, enz.

Zonder de verwerking van die gegevens is de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk en je bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze verwerkingen kaderen binnen de door jou gewenste overeenkomst.

2. Voor sommige verwerkingen heb je zelf de toestemming gegeven.

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat je zelf vrijwillig informatie geeft, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten te kunnen genieten of om informatie op te vragen.

 • Zo kan je ons contacteren via diverse contactfuncties op onze Website, bv. om een vraag te stellen, om een klacht te versturen, om informatie op te vragen, een afspraak te maken, een offerte op te vragen, enz. Daarbij kan je verschillende gegevens opgeven zoals jouw contactgegevens, je vraag, enz. Het gebruik van deze functie is uiteraard niet verplicht. Daarbij vragen we je wel om alle informatievelden in te vullen nu we deze informatie nodig hebben om een snelle en efficiënte opvolging van je vraag mogelijk te maken.
 • Zo ook kan je onze Website gebruiken om te reageren op vacatures die wij online plaatsen. Daarbij kan je ook bepaalde informatie opgeven, zoals bijvoorbeeld jouw CV, een motivatiebrief, uw opleiding/vorming, beroep en betrekking, enz. Uiteraard doe je dat enkel ook vrijwillig.
 • Je kan je ook vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief en andere promotionele materialen. Daarvoor dien je een afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming te geven. Onze bestaande klanten en accounthouders zullen deze materialen ook ontvangen. Je kan hiervoor echter te allen tijde uitschrijven. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail of onderaan elke mailing via de ‘opt out’ keuze.
 • Mogelijk wordt ook toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties, waarvan je uiteraard zelf beslist of je daaraan wenst deel te nemen.

3. Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigde belang van de onderneming.

In sommige gevallen is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist op grond van onze overeenkomst noch werd daarvoor toestemming gegeven, maar menen wij toch over een belang te beschikken om persoonsgegevens te verwerken dat zwaarder weegt dan individuele privacyrechten.

 • Zo verzamelen wij uiteraard algemene en statistische gegevens (bv. IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht) omtrent het gebruik van onze diensten en de Website en Webshop, bijvoorbeeld om fraude, bugs en fouten te detecteren en te voorkomen, maar eveneens om het gebruik van onze Website en de Webshop en om onze dienstverlening te optimaliseren en om geaggregeerde en statistische gegevens te genereren omtrent onze dienstverlening.
 • Eveneens gebruiken wij persoonsgegevens voor doeleinden van interne audit en om onderzoek te kunnen doen naar onze producten, diensten en om de communicatie met onze klanten te verbeteren. In overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden, kunnen wij ook logs gebruiken voor bewijsdoeleinden (bv. het aanvaarden van de contractuele documenten of het plaatsen van een bestelling).

Wij waken erover dat deze gegevens een zo beperkt mogelijke impact op uw privacy kunnen inhouden en om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming ervan.

4. WELKE GEGEVENS DELEN WE MET DERDE PARTIJEN?

Wij wensen jouw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van jouw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum als volgt.

Binnen Computer Checkpoint gelden contractuele afspraken die bepalen dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie toegang dienen toe te krijgen. Bovendien hebben we strikte interne richtlijnen binnen onze onderneming die betrekking hebben op de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief jouw persoonsgegevens.

Daarnaast geeft Computer Checkpoint de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. aan transporteurs van onze producten, enz.) en zoals bepaald in deze Privacyverklaring als volgt:

 • Met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die informatie op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer wettelijke verplicht of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak;
 • We kunnen je gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang;
 • Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen;
 • We kunnen je gegevens delen met derde-dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming, bijvoorbeeld een e-mailprogramma, een ERP pakket, een CRM pakket, cloud-diensten, enz. – in dit geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte);
 • We kunnen je gegevens delen met onze professionele dienstverleners die gebonden zijn aan een discretieplicht en/of een beroepsgeheim (denk bv. aan een advocaat of een accountant);
 • Op uw vraag, bijvoorbeeld wanneer u van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen;
 • Met ondernemingen /entiteiten / vestigingen binnen onze ondernemingsgroep (denk aan andere winkels dan degene waar u een goed aankocht), wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. klantenbeheer of levering) of om aan uw specifiek verzoek te voldoen;
 • Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar de clausule hierboven en zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen.

De Website voorziet enkele links naar websites of platformen van derden (bv. sociale mediaplatformen en onze commerciële partners). Merk op dat wanneer u op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden u in elk geval aan deze grondig door te nemen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en u betreedt / maakt gebruik van deze websites en/of platformen op uw eigen risico.

5. WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies of andere trackingtools op je toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.

De Cookieverklaring geeft meer gedetailleerde uitleg over ons gebruik van cookies (bv. welke cookies worden gebruikt, de doeleinden ervan, hoe je deze kan verwijderen, enz.).

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. We beveiligen jouw persoonsgegevens tijdens de verzending en “at rest” (in rust). Als jouw persoonsgegevens worden bewaard bij de onderneming, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

7. INTEGRITEIT EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

We maken het makkelijk voor jou om je persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Pas eenvoudig je gegevens in je account aan.

 

Als je je gegevens wil aanpassen, kan je ons altijd contacteren (zie de contactgegevens bovenaan deze Privacyverklaring).

We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan:

 • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract worden bijgehouden voor zolang het contract loopt. Bij het aflopen van het contract houden we die gegevens nog bij gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor (contractuele) vorderingen teneinde onze informatie bij te houden.
 • Gegevens waarvoor u zelf de toestemming heeft gegeven, worden bewaard gedurende de termijn van de toestemming; wanneer je je toestemming intrekt, zullen deze gegevens periodiek worden verwijderd rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.
 • Gegevens die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die u als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Het gaat meer bepaald om een recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Computer Checkpoint en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen vragen wij jou om ons bij een verzoek tot uitoefening van je rechten te mailen naar privacy@eccp.be. Je mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons wel het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren, want we moeten de privacy van derden uiteraard ook beschermen!

Je kan zelf uiteraard je gegevens ook steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account op de Website.

In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

Er zij op gewezen dat voor de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be). Wel verkiezen wij uiteraard steeds om te proberen eerst tot een oplossing te komen!

9. JOUW VERPLICHTINGEN

De door jou opgegeven gegevens moeten accuraat en volledig zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt Computer Checkpoint zich het recht voor om haar dienstverlening op te schorten of om andere maatregelen te nemen die het nuttig acht. Bovendien bevestig je uitdrukkelijk dat je alle nodige rechten en toestemmingen hebt bekomen om ons de informatie te bezorgen die je ons doorstuurt, en je vrijwaart ons voor enige schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichting.

10. HEBT U NOG VERDERE VRAGEN?

Indien u nog verdere vragen zou hebben kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in deze Privacyverklaring opgenomen