[SHOPIFY_CART_TITLE]

[SHOPIFY_CART_TOTAL]
[SHOPIFY_CART_CURRENCY]
[SHOPIFY_CART_NOTICE]

Orientation

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

Inschrijving

Ontvang onze acties in uw mailbox!
Personaliseer de acties nog meer door onderstaande gegevens aan te vullen.

Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen?

 • Ja, ik wil graag interessante nieuwtjes over Computer Checkpoint ontvangen.
 • Ja, ik wil graag informatie over diensten, producten en promoties ontvangen.

Hoera!

Je bent met succes ingeschreven!

X

Offerte aanvragen

Heeft u een toestel dat niet in de prijslijst staat?
Vraag dan hier uw persoonlijke offerte aan.

Contact gegevens
Toestel gegevens

Met SmartSecure bescherm je jouw GSM, PC of TABLET.

Heb je jouw GSM, tablet, smartphone of computer max. 6 maanden geleden aangekocht? Ook jouw toestel kan nog beschermd worden. Ontdek meer over SmartSecure en bescherm je toestel

Bedankt!

Je offerteaanvraag werd met succes verzonden!
Onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op.

X

Klachten

Aarzel niet om dit formulier in te vullen, onze medewerkers zoeken samen met jou naar een oplossing.

Factuurnummer
Vestiging
Voornaam * & Naam *
E-mail adres *
Telefoonnummer *
Omschrijving *

* Gelieve alle verplichte velden in te vullen.

Bedankt!

Je klacht werd met succes ingediend!
Onze medewerkers zullen spoedig contact met je opnemen om samen met jou naar een oplossing te zoeken.

x
X

Uw afspraak

Bevestig uw afspraak

Beste ,
U wenst volgende afspraak vast te leggen, gelieve de gegevens te controleren en indien correct, te bevestigen.

Terug
Mijn afspraak bevestigen
X

Navigatie

Als véél méér net genoeg is...

Privacyverklaring

 
 1. 1  WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
   

  Computer Checkpoint CVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  Met deze Privacyverklaring wil Computer Checkpoint CVBA u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website/platform verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Computer Checkpoint CVBA.

  Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Computer Checkpoint CVBA.
   

 2. 2  WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?
   

  De website www.computercheckpoint.be is een initiatief van:
   

  Computer Checkpoint CVBA (Hierna: “Computer Checkpoint”)

  Kortrijksesteenweg 1090

  9051 Sint-Denijs-Westrem

  België

  Btw-nummer: 0443.461.630

  E-mail: info@eccp.be

  Telefoon: +32 (0)9 329 32 31 3. 3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
   

  Computer Checkpoint verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Computer Checkpoint:

  • Persoonlijke identificatiegegevens ((bedrijfs)naam, voornaam, (facturatie)adres)
  • Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadres)
  • Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalwijze, betaalgedrag, machtigingen)
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
  • Klantnummers
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Gegevens met betrekking tot contract als afgenomen diensten/producten, contractduur/-historie, technische aansluiting
  • (slimme) meet- en verbruiksgegevens
  • Woningkenmerken
  • Gegevens omtrent opleiding en vorming
  • Gegevens omtrent beroep en betrekking


   
 4. 4  VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
   

  Computer Checkpoint verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website en onze online dienstverlening.
   

  Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website/het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
   

  • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
  • Marketing doeleinden
   


  Bij een bezoek aan het platform/de website van Computer Checkpoint worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website van Computer Checkpoint bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
   

  De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Computer Checkpoint en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Computer Checkpoint zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
   

  De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Computer Checkpoint.

  We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Computer Checkpoint heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


 5. 5  WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!
   

  Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
   

  Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
   

  Als u de website/het platform van Computer Checkpoint wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 6. 6  WAT ZIJN MIJN RECHTEN?  

  1. 6.1  GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
    

   Computer Checkpoint verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
    

   • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
   • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
   • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.
    

   De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Computer Checkpoint onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  2. 6.2  RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
    

   Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van LID uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Computer Checkpoiunt uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Computer Checkpoint hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar gent@eccp.be
    

   Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Computer Checkpoint. Computer Checkpoint zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.
    

   U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
    

   • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
   • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
   • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
   • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
   • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
    

   Computer Checkpoint beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.


  3. 6.3  RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
    

   Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
    

   • Gedurende de periode die Computer Checkpoint nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
   • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
   • Wanneer Computer Checkpoint de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
   • Gedurende de periode die Computer Checkpoint nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
    

   Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Computer Checkpoint staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Computer Checkpoint dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.
    

   Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Computer Checkpoint hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar gent@eccp.be
    

  4. 6.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
    

   Gebruiker heeft het recht om de aan Computer Checkpoint verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.
    

   Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Computer Checkpoint hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar gent@eccp.be.
    

  5. 6.5  RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
    

   Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Computer Checkpoint bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
    

   Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Computer Checkpoint hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar gent@eccp.be

Ontvang onze acties in uw mailbox!

 

Computer Checkpoint Oostakker zal uitzonderlijk gesloten zijn van 02/11/2020 tot 29/11/2020

Wegens Lockdown Coronamaatregelen. Computer Checkpoint SOS Rescue team staat voor je klaar 09/329 32 31 of gent@eccp.be

Computer Checkpoint zal gesloten zijn op Kerstmis 25/12/2020